ขั้นตอนการตีพิมพ์บทความ

  1. กองบรรณาธิการตรวจและคัดเลือกบทความ
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขาวิชาจำนวน 2 คน ต่อบทความ พิจารณาและประเมินบทความโดยไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. ผู้เขียนหรือกองบรรณาธิการแก้ไขบทความตามผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของบทความ
  5. ตีพิมพ์ในนิตยสารและเผยแพร่ทั้งในรูปเล่มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

อนึ่ง การคัดเลือกบทความที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิของกองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบในเนื้อหาและความถูกต้องของบทความที่ส่งมาตีพิมพ์และสงวนสิทธิในการตรวจและแก้ไขบทความทุกเรื่อง