ขั้นตอนการตีพิมพ์บทความ

๑. กองบรรณาธิการตรวจและคัดเลือกบทความ

๒. ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขาวิชา จำนวน ๓ คนต่อบทความ พิจารณาและประเมินบทความโดยไม่ทราบชื่อผู้เขียนและผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

๓. ผู้เขียนหรือกองบรรณาธิการแก้ไขบทความตามผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ

๔. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของบทความ