การส่งบทความ

กรอกข้อความลงในหนังสือนำส่งบทความและสแกน แล้วส่งพร้อมไฟล์ข้อมูลบทความมาที่
  1. Website: www.thethaibar.or.th หรือ
  2. E-mail: publication@thethaibar.or.th หรือ
  3. แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
    32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษกแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
    โทรศัพท์/โทรสาร 02-887-6801-7 ต่อ 105, 112 หรือ 02-887-6812