คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

 1. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อนและมีความยาวไม่เกิน 40 หน้า
 2. ชื่อบทความและชื่อผู้เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุคุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งวิชาการ และหน่วยงานสังกัดของผู้เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเชิงอรรถโดยใช้สัญลักษณ์ *
 3. มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเหมือนกันอย่างละไม่เกิน 350 คำ และมีคำสำคัญ(Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละไม่เกิน 3 คำ
 4. เอกสารอ้างอิงให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ APA Style
 5. ต้นฉบับบทความให้ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดและจัดรูปแบบดังนี้
  1. ตั้งค่าหน้ากระดาษด้านบน 3.18 ซม. ด้านล่าง 2.5 ซม. ด้านซ้าย 2.5 ซม. และด้านขวา 2 ซม. ระยะห่างระหว่างบรรทัดขนาด 1 เท่า และเว้นวรรค 1 ตัวอักษร
  2. ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร DB Satorn Medium ขนาด 22 ตัวหนา อยู่กลางหน้า
  3. ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Browallia UPC ขนาด 16 ตัวหนา อยู่ชิดด้านขวา
  4. หัวเรื่องบทคัดย่อภาษาไทยคำว่า”บทคัดย่อ”และภาษาอังกฤษคำว่า”Abstract” ใช้ตัวอักษร Browallia UPC ขนาด 16 ตัวหนา อยู่กลางหน้า และแสดง “คำสำคัญ” และ “Keywords” ด้านล่างของบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ชิดด้านซ้าย
  5. หัวข้อเรื่องใช้ตัวอักษร Browallia UPC ขนาด 16 ตัวหนา อยู่ชิดด้านซ้าย
  6. เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษร Browallia UPC ขนาด 16
  7. เชิงอรรถใช้ตัวอักษร Browallia UPC ขนาด 13
  8. บทความภาษาไทย เนื้อหาและเชิงอรรถใช้เลขไทย บทความภาษาอังกฤษ เนื้อหาและเชิงอรรถใช้เลขอารบิค
 6. บทความวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย คำสำคัญ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) Keywords บทนำ เนื้อหา บทสรุป และบรรณานุกรม
 7. บทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย คำสำคัญ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ(Abstract) Keywords บทนำ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย และบรรณานุกรม
 8. บทความที่ส่งเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น
 9. บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณาและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขาวิชาจำนวน 2 คน และกองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินให้ผู้เขียนบทความทราบภายใน 3 เดือน บทความที่ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารเพื่อเผยแพร่ทั้งในรูปเล่มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการบรรณาธิกรและลำดับการตีพิมพ์ก่อนหรือหลัง