บทบรรณาธิการ

          รศ. ดร.ปภาศรี บัวสรรค์ ได้เสนอบทความเรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความลับทางการค้า โดยได้ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างของกฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าประเทศไทยจะได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยความลับทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๕ แต่ในส่วนของความลับทางการค้า โดยเฉพาะในเรื่องของอาหาร ยา และวัตถุอันตราย กฎหมายไทยยังมีช่องว่างและผู้เขียนได้เสนอมาตรการทั้งในส่วนของกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติเพื่อให้การคุ้มครองความลับทางการค้าในเรื่องดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

          ในบทความเรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพในพิธีสารมินนิโซตาและกฎหมายไทย โดย อาจารย์เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แสดงให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของหลักการในเรื่องของการชันสูตรพลิกศพระหว่างประเทศไทยและตามพิธีสารมินนิโซตา โดยในตอนท้ายของบทความผู้เขียนได้มีข้อเสนอแนะในบางเรื่องที่กฎหมายไทยยังขาดอยู่ไว้อย่างน่าสนใจ

           ทุกวันนี้ เราอยู่กับเทคโนโลยี จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เทคโนโลยีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับแวดวงของนักกฎหมาย อาจารย์ปวริศร์ กิจสุขจิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ได้เสนอบทความเกี่ยวกับ AI เรื่อง โดรนอัตโนมัติติดอาวุธ: ปัญหาทางกฎหมายของการใช้ในการจับกุมผู้ต้องสงสัยหรืออาชญากรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓ วรรคท้าย โดยในบทความดังกล่าวได้แสดงเห็นถึงปัญหาทางข้อกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้โดรนอัตโนมัติในการจับกุมผู้ต้องสงสัยหรืออาชญากรและได้เสนอทางแก้ของปัญหาดังกล่าวไว้ในบทความด้วย

          ในบทความเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัดโครงการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะผู้เขียนที่ประกอบไปด้วย คุณหทัยกาญจน์ กำเนิดเพชร คุณจันทราทิพย์ สุขุม และคุณศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ ได้เสนอแนวคิดในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น โดยมีข้อเสนอแนะไว้ในตอนท้ายของบทความอย่างน่าสนใจ

           คุณสมยศ วงษ์ดี ได้เสนอบทความเรื่อง การนำระบบโทษปรับโดยคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำความผิดมาใช้กับกระบวนการยุติธรรมของไทย โดยได้เสนอแนวทางในส่วนของภาคปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพนักงานสอบสวนหรือศาลและหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลทางเศรษฐกิจของผู้กระทำความผิดว่าควรจะมีแนวทางดำเนินการของแต่ละหน่วยงานอย่างไรเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการนำระบบโทษปรับดังกล่าวมาใช้

           ดร.พูยา ทริปาทิ ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ ๗๒ ได้ชี้ให้เห็นว่า สาธารณรัฐอินเดียได้ให้ความสำคัญกับหลักความเป็นอิสระตุลาการโดยไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในเรื่องของการที่จะให้อำนาจตุลาการสามารถที่จะตรวจสอบอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติและอำนาจฝ่ายบริหารได้เท่านั้น แต่ยังสร้างหลักการให้ความคุ้มกันผู้พิพากษาจากการใช้อำนาจตุลาการด้วย ผู้สนใจหาดูได้จากบทความเรื่อง บทบาทศาลและหลักความเป็นอิสระของอำนาจตุลาการแห่งสาธารณรับอินเดีย

           ในเล่มนี้ ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ได้เสนอบทความเรื่อง กระบวนพิจารณาบังคับให้ฟ้องคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน โดยเสนอแนวคิดในเรื่องของการนำหลักกฎหมายดังกล่าวตามกฎหมายเยอรมันมาปรับใช้ในกฎหมายไทยในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา

 

บรรณาธิการ