บทบรรณาธิการ

          การนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้ในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายของสถาบันการเงินเป็นเรื่องใหม่สำหรับวงการนักกฎหมายไทย อาจารย์สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์ ได้เสนอแนวคิดดังกล่าวโดยใช้แบบอย่างจากกฎหมายของประเทศสิงคโปร์เพื่อนำมาปรับใช้ในประเทศไทย ผู้สนใจหาดูได้จากบทความเรื่อง การนำปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายของสถาบันการเงิน : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

          การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้คนในสังคมปัจจุบัน การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการยอมรับตัวตนดิจิทัล ปัญหาว่า เมื่อมีการนำตัวตนดิจิทัลมาใช้จะมีปัญหาทางข้อกฎหมายอย่างไรนั้น ดร.ปกิตตา นิภาวรรณ โชติกิตติกุล ได้เสนอแง่มุมทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ โดยได้ทำการเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศในเรื่องดังกล่าวและนำมาวิเคราะห์ในส่วนของกฎหมายไทย พร้อมข้อเสนอแนะในตอนท้ายของบทความเรื่อง การยอมรับตัวตนดิจิทัลในทางกฎหมายและบทบาทของรัฐในการบริหารจัดการระบบการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

           การใช้สิทธิเรียกร้องเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ลูกจ้างสามารถดำเนินคดีแรงงานดังกล่าวได้ ๒ แนวทางด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน หรือใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน ท่านบุษบัน ปราการพิลาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแรงงานกลาง มีข้อเปรียบเทียบของการดำเนินคดีแรงงานทั้งสองแนวทาง รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ในตอนท้ายของบทความเรื่อง ทางเลือกในการดำเนินคดีแรงงานของลูกจ้างเฉพาะในส่วนคดีแพ่ง : เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานและการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน

          แม้ว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งน่าจะทำให้แก้ปัญหาในเรื่องของความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศไปได้บ้างก็ตามแต่ในบทความเรื่อง ปัญหาการตีความการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่านสุธาริณี ศรีวิพัฒน์ อัยการประจำกอง สำนักงานคดีแพ่ง สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ชี้ให้เห็นว่า พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวของประเทศไทยยังคงมีปัญหาการตีความอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนของกฎหมายฉบับดังกล่าวในหลายประเด็น และได้เสนอแนวทางแก้ไขโดยใช้แนวทางการบัญญัติกฎหมายของต่างประเทศ กล่าวคือ กฎหมายของสหราชอาณาจักร สวีเดน ออสเตรเลีย และไต้หวัน ท่านผู้สนใจหาอ่านรายละเอียดได้จากบทความฉบับดังกล่าว

           งานศิลปะแบบแอ็พโพรพริเอชั่น แม้เป็นงานศิลปะที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีการพูดถึงงานศิลปะในลักษณะดังกล่าวมากนัก คุณฉัตรหทัย จันทาโภ และ ดร.วรรณวิภา พัวศิริ ได้เสนอบทความเรื่อง การคุ้มครองงานศิลปะแบบแอ็พโพรพริเอชั่นในกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยทำการศึกษาในส่วนของกฎหมายและคำพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกาเพื่อนำมาวิเคราะห์ในส่วนของกฎหมายไทยและเสนอแนะในส่วนของการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้อย่างน่าสนใจ

           ในบทความสุดท้าย ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ได้เสนอบทความเรื่อง กฎหมายอาญาที่หมดความจำเป็นตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ : ความหมายและหลักเกณฑ์ (ตอน ๑) ซึ่งเป็นการนำเสนอแนวคิดของผู้เขียนว่า กฎหมายที่หมดความจำเป็นควรที่จะมีหลักเกณฑ์อย่างไร โดยใช้หลักในเรื่องหลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดอาญาตามกฎหมายเยอรมันมาปรับใช้ แต่สิ่งที่ทำให้ความเห็นของผู้เขียนต่างจากนักกฎหมายเยอรมันก็คือ ในการพิจารณาว่ามีมาตรการอื่น ๆ ที่เบากว่ามาตรการในทางอาญาหรือไม่นั้น ผู้เขียนเสนอให้ใช้หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบมาเป็นฐานในการพิจารณา ผู้สนใจหาอ่านรายละเอียดได้จากบทความดังกล่าว

 

บรรณาธิการ