บทบรรณาธิการ

          ในปัจจุบันคงไม่มีใครไม่รู้จัก โควิด-๑๙ ไวรัสสายพันธุ์นี้ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบสาธารณสุขไปทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ยังก่อให้เกิดปัญหาในทางข้อกฎหมายอีกด้วย ในบทความเรื่อง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในประเทศไทย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวและได้เสนอทางออกของปัญหาแก่บุคลากรทางการแพทย์ของไทยไว้อย่างกระชับและตรงประเด็น

          ในบทความเรื่อง เจตนาแพร่โรคติดต่อร้ายแรง : พิจารณาในทางความผิดทางอาญาของกฎหมายไทย โดย คุณอภิญญา มงคลพันธ์ ได้เสนอให้เห็นว่า การใช้มาตรการทางกฎหมายอาญาที่มีอยู่ก็เป็นการเพียงพอแล้วโดยไม่จำต้องไปดำเนินการออกกฎหมายพิเศษสำหรับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

           ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกสังคม ในบทความเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว...เด็กและเยาวชนกระทำผิด ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ ได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวโดยใช้พื้นฐานทางทฤษฎีอาชญาวิทยาและจิตวิทยา รวมทั้งได้เสนอทางออกของการแก้ปัญหาดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ

          พลังงานนิวเคลียร์แม้ว่าจะเป็นพลังงานสะอาด แต่อาจมีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัย ในบทความเรื่อง มาตรการผลักดันการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของอาเซียนและไทยต่อการแก้ไขวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน โดย ดร.ดลนภา นันทวโรไพร จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ได้เสนอให้เห็นถึงสภาพปัญหาและทางออกในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ

           ท่านนภกมล หะวานนท์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ได้เสนอบทความเรื่อง การกำหนดจำนวนค่าเลี้ยงชีพตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๒๖ : ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยได้นำแนวคิดในเรื่องการกำหนดค่าเลี้ยงชีพตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบทกฎหมายหรือคำพิพากษาของศาลมานำเสนอให้เห็นว่า หากนำแนวทางดังกล่าวของต่างประเทศมาใช้น่าจะทำให้การกำหนดค่าเลี้ยงชีพตามกฎหมายไทยมีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น

           เด็กหรือเยาวชนที่เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ว่าจะในฐานะที่เป็นผู้เสียหายหรือผู้กระทำความผิด อาจต้องตกอยู่ในฐานะของเหยื่ออาชญากรรมซ้ำสอง ในบทความเรื่อง ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริงจากเด็กและเยาวชนในคดีอาญา โดย ท่านอัยการ เสฏฐา เธียรพิรากุล ได้เสนอทางแก้ปัญหาดังกล่าววไว้อย่างน่าสนใจ

           ในบทความเรื่อง ปัญหากฎหมายอาญาเฟ้อในประเทศไทย คุณฐิติพร ประมลบาล ได้แสดงให้เห็นไว้โดยละเอียดในบทความว่า มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างจากการที่ประเทศไทยเรามีกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเป็นจำนวนมาก และในตอนท้ายของบทความ ผู้เขียนได้เสนอทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็คงเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป

           สิทธิที่จะถูกลืม เป็นแนวคิดใหม่ในระบบกฎหมายไทย จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งที่ คุณภุมรินทร์ ศรีมูล นักกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้นำเรื่องดังกล่าวที่มีอยู่ในระบบกฎหมายต่างประเทศมานำเสนอให้นักกฎหมายไทยได้รับรู้กัน ผู้สนใจหาดูได้ในบทความเรื่อง สิทธิที่จะถูกลืมในบริบทของกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          ในบทความเรื่อง พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ : ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบางประการ โดย ดร.สุรสุทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ผู้เขียนได้เสนอให้เห็นถึงปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และได้เสนอทางออกโดยนำแนวทางของกฎหมายเยอรมันมาใช้ในการวิเคราะห์

 

บรรณาธิการ