บทบรรณาธิการ

          ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ท้าทายทุกๆ ประเทศอยู่ในปัจจุบันและน่าจะยังคงมีปัญหาดังกล่าวต่อไปอีกในอนาคต ปัญหาหนึ่งก็คือภาวะโลกร้อน ในบทความเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายต่อโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มการปลูกต้นไม้ยืนต้นในการลดภาวะโลกร้อน ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ได้เสนอให้มีการเพิ่มพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ยืนต้นด้วยวิธีการให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้อย่างน่าสนใจ

          สำหรบกฎหมาย ๔.๐ เรื่อง FRAND : สิทธิบัตร อำนาจควบคุมมาตรฐานเทคโนโลยี กับหน้าที่ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้มีอำนาจเหนือตลาด โดย ท่านสรวิศ ลิมปรังษี ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่ ๓ ของเรื่องนี้แล้ว หลังจากสองตอนแรกไดกล่าวถึงแง่มุมของกฎหมายลักษณะสัญญาและกฎหมายสิทธิบัตรมาแล้ว ในตอนนี้เป็นการกลาวถึงปัญหาของ FRAND จากมุมมองของกฎหมายแข่งขันทางการค้าบ้าง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของหน้าที่ผู้ทรงสิทธิบัตรที่จำเป็นต่อมาตรฐานเทคโนโลยีที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดด้วยลักษณะหนึ่งว่าจะมีหน้าที่ตามกฎหมายเพียงใดในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้การประดิษฐ์ภายใต้สิทธิบัตรของตนและจะถือว่าเป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบหรือไม่หากไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว

           อาจารย์ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เสนอบทความเรื่อง การกำหนดค่าสินไหมทดแทนต่อทรัพย์ที่มีมูลค่าเลื่อนไหล โดยเสนอให้นำหลักในเรื่องราคาท้องตลาดที่เต็มจำนวนและยุติธรรมมาใช้ในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อทรัพย์บางชนิดที่มีมูลค่าเลื่อนไหลและผันผวนไปตามปัจจัยของเวลาและสภาพเศรษฐกิจ

          ในบทความเรื่อง การพิจารณาคดีลับหลังจำเลยในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดย ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ยกปัญหาของบทบัณญัติมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าขัดต่อหลักการของกฎหมายอย่างไรและควรที่จะต้องแก้ไขอย่างไรไว้อย่างน่าสนใจ

           ในบทความเรื่อง การเจาะจงวิสามัญฆาตกรรมกับการใช้กำลังของเจ้าพนักงานผู้รักษากฎหมายบนพื้นฐานของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓ วรรคท้าย และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘ โดย อาจารย์ปวริศร์ กิจสุขจิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ได้เสนอแนวคิดว่า การเจาะจงวิสามัญฆาตกรรมอาจเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเสนอทางออกในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถหาอ่านรายละเอียดได้จากบทความดังกล่าว

           เมื่อมีการขัดกันแห่งกฎหมาย ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ศาลจะต้องนำกฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้ ปัญหาว่าจะได้ข้อมูลของกฎหมายต่างประเทศอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร ผู้สนใจหาดูได้จากบทความเรื่อง ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศในฐานะเครื่องมือสนับสนุนการใช้กฎหมายต่างประเทศโดยการขัดกันแห่งกฎหมาย ของ คุณนิติ จันจิระสกุล

           ในบทความเรื่อง การเลือกตั้งออนไลน์:ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆ และเงื่อนไขทางกฎหมายในการนำระบบดังกล่าวมาใช้ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป็นอีกหนึ่งบทความแปลที่ ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ จะนำเสนอในเล่มนี้ แต่สิ่งที่ต่างจากที่เคยแปลมาก็คือในตอนท้ายของบทความจะเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นว่า สามารถที่จะนำระบบการเลือกตั้งออนไลน์มาใช้ในประเทศไทยได้หรือไม่ เพียงใด

 

บรรณาธิการ