บทบรรณาธิการ

          ในบทความเรื่อง มุมมองของสหรัฐอเมริกาต่องานลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของผลงาน โดยคณะผู้เขียนที่ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล ผศ.จาตุรนต์ บุณยธนะ และคุณสถิรภาค อ่อวิเชียร ได้เสนอแนวคิดตามกฎหมายอเมริกัน ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักกฎหมายไทยโดยเฉพาะศาลไทย หากว่าวันหนึ่งประเด็นปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของผลงานจะมีประเด็นปัญหาขึ้นสู่การพิจารณาของศาลไทย

          ศาลยุติธรรมนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาแล้ว ยังมีการพิจารณาพิพากษาคดีพิเศษต่าง ๆ อีก เช่น คดีล้มละลาย คดีแรงงาน เป็นต้น ในบทความเรื่อง หลักการและปัญหาการเข้าสู่ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชำนัญพิเศษ โดย ท่านกฤษดา ทุ่งโชคชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี นอกจากจะได้แสดงถึงสภาพปัญหาของการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้พิพากษาศาลชำนัญพิเศษแล้ว ยังได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในแต่ละเรื่องไว้อย่างน่าสนใจ

           ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ควรจะมีสิทธิเป็นเจ้าของผลงานที่ตนเองสร้างขึ้นมาหรือไม่ หาคำตอบจากคำถามดังกล่าวได้จากบทความเรื่อง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของปัญญาประดิษฐ์ โดย ท่านนิโลบล หิรัญรัศ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครเหนือ และท่านวราคมน์ เลี้ยงพันธุ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

          เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ประกาศใช้แล้วนั้น ได้มีการกำหนดหลักการในเรื่องของการลงโทษทางอาญาจะทำได้เฉพาะในคดีที่มีความร้ายแรงเท่านั้น ซึ่งเป็นการวางหลักในเรื่องที่ในทางตำรากฎหมายอาญาเรียกว่า กฎหมายอาญาถือว่าเป็นวิถีทางสุดท้าย ในบทความเรื่อง ปัญหาการใช้โทษอาญาโดยไม่จำเป็น : กรณีการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดย คุณวัชรี วรรณลี ได้เสนอแนวคิดในเรื่องกฎหมายอาญาถือว่าเป็นวิถีทางสุดท้ายโดยวิเคราะห์ให้เห็นว่าการนำโทษอาญามาใช้กับกรณีของการละเมิดเครื่องหมายการค้าขัดกับหลักการดังกล่าวอย่างไรไว้อย่างน่าสนใจ

           ในบทความเรื่อง ริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย : ปัญหาข้อกฎหมายบางประการ โดย ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ได้วิเคราะห์ให้เห็นว่า การที่ประมวลกฎหมายอาญาของไทย ได้บัญญัติให้การริบทรัพย์สินเป็นโทษอาญาตามมาตรา ๑๘ นั้น ได้ก่อให้เกิดผลในการตีความกฎหมายในเรื่องนี้ที่ไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายในเรื่องการริบทรัพย์สินหลายประการผู้สนใจหาดูรายละเอียดได้จากบทความดังกล่าว

 

บรรณาธิการ