บทบรรณาธิการ

          บทความเรื่อง ความรับผิดของผู้ประท้วงในความผิดอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์: กรณีศึกษาคดี Colston Four ของประเทศอังกฤษ ของ ดร.ศุภกิจ แย้มประชา วิเคราะห์ข้อต่อสู้ของจำเลยในคดีของศาลอังกฤษที่มีคำตัดสินเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในชื่อคดี Colston Four ซึ่งมีการตัดสินว่าผู้ประท้วงไม่ต้องรับผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ เพื่อหาคำตอบว่าการทำให้เสียทรัพย์ในบริบทของการประท้วงนั้นจะมีเหตุยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายอย่างไรหรือไม่ จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในประเด็นเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการจำกัดสิทธิของผู้ที่อ้างเสรีภาพในการชุมนุม

          สำหรับผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์กฎหมายและความคิดทางนิติปรัชญาของนักกฎหมายโรมัน รศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ได้เสนอบทความในเรื่อง นิติปรัชญาโรมัน ที่ให้ภาพตั้งแต่ก่อนยุคก่อตั้งกรุงโรมในรูปของเทพนิยายปรัมปรา ความคิดของนักปรัชญากรีกที่มีอิทธิพลทางความคิดของนักกฎหมายโรมัน แนวคิดที่สำคัญ ๆ ของนักปรัชญากฎหมายโรมัน ไปจนจบสิ้นสุดของยุคจักรวรรดิโรมันไว้อย่างน่าสนใจ

           สิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะสิทธิในการเลือกตั้ง ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตย คนพิการจึงย่อมต้องมีสิทธิดังกล่าวในทำนองเดียวกันกับบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยนั้น ยังมีข้อบกพร่องบางประการที่ทำให้ผู้พิการไม่อาจเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ในบทความเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงสิทธิการเลือกตั้งของคนพิการ โดย ดร. เอกพงษ์ สารน้อย และว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร ได้เสนอทางออกดังกล่าวโดยนำเสนอกฎหมายต่างประเทศ ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสในการเข้าถึงสิทธิเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน

          ในบทความเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการใช้โดรนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจารย์ ปวริศร์ กิจสุขจิต จากมหาวิทยาลัยเกริก ได้เสนอแนวคิดให้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้โดรนโดยเจ้าหน้าที่รัฐในกรณีของการจับและการค้นโดยไม่มีหมายของศาล และบัญญัติความผิดฐานบุกรุกกรณีเจ้าหน้าที่รัฐใช้โดรนในการค้นเคหสถานโดยไม่มีอำนาจ เนื่องจากกฎหมายยังมีช่องว่างในกรณีดังกล่าวอยู่ โดยใช้แนวทางของกฎหมายต่างประเทศในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศนอร์เวย์เป็นแนวทางในการนำเสนอ ผู้สนใจหาอ่านรายละเอียดได้จากบทความดังกล่าว

          นักกฎหมายไทยมักตีความกฎหมายตามหลักในเรื่องการตีความตามตัวอักษรและตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ในบทความเรื่อง การตีความกฎหมายที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญตามกฎหมายเยอรมัน ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ได้นำเสนอแนวคิดในเรื่องการตีความกฎหมายที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เพื่อแสดงให้เห็นว่า นอกจากการตีความกฎหมายตามลายลักษณ์อักษรและเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว ยังมีแนวคิดของการตีความกฎหมายที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญด้วย ผู้สนใจหาดูรายละเอียดได้จากบทความดังกล่าว

 

บรรณาธิการ