บทบรรณาธิการ

             รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์ ได้นำเสนอบทความเรื่อง ปัญหาการตีความคำว่า “กระทำชำเรา” ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาการตีความถ้อยคำ“กระทำชำเรา” ว่ายังคงไม่มีความชัดเจน แม้ว่าจะได้มีการให้คำนิยามถ้อยคำดังกล่าวไว้ในประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ตาม โดยผู้เขียนได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงคำนิยามดังกล่าวไว้ ผู้สนใจหาอ่านรายละเอียดได้จากบทความดังกล่าว

             คริปโทเคอร์เรนซี่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายหรือไม่นั้น ดร.กิตสุรณ สังขสุวรรณ์ ได้ทำการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวไว้ในหลายแง่มุมด้วยกัน ไม่ว่าจะในฐานะของความเป็นเงินตราหรือไม่ การสามารถชำระหนี้ด้วยคริปโทเคอร์เรนซี่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ รวมทั้งในตอนท้ายของบทความยังได้มีข้อเสนอว่า หากจะให้คริปโทเคอร์เรนซี่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไร ผู้สนใจหาอ่านรายละเอียดได้จากบทความเรื่อง การชำระหนี้ด้วยคริปโทเคอร์เรนซี่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

             ท่านอัยการโชคชัย เนตรงามสว่าง และท่านอัยการเพียรศักดิ์ สมบัติทอง เสนอบทความเรื่อง ปัญหาการจัดทำบริการสาธารณะโดยใช้โครงข่ายประเภทพลังงาน : กรณีการกำหนดค่าทดแทนการวางท่อก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้ทรงสิทธิอื่น เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาในการกำหนดค่าทดแทนในกรณีดังกล่าวตามกฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและได้เสนอทางออกโดยใช้แนวทางกฎหมายของต่างประเทศ ผู้สนใจหาอ่านรายละเอียดได้จากบทความดังกล่าว

             อิสระของผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีมีในทุกระบบกฎหมาย แต่สาธารณรัฐโปแลนด์ได้มีการบัญญัติหลักประกันดังกล่าวไว้หลายกรณีที่ตามระบบกฎหมายไทยยังขาดอยู่ ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ จึงได้นำเสนอบทความเรื่อง อิสระของผู้พิพากษา : ประสบการณ์จากสาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งเป็นบทความแปล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวคิดดังกล่าวในระบบกฎหมายไทยต่อไป

 

บรรณาธิการ