บทบรรณาธิการ

             ในบทความเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายและองค์กรเพื่อการจัดการปัญหาลุ่มน้ำมูล โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และ ดร.ณรงค์ พลมาตร์ ผู้เขียนได้สรุปผลการวิจัยว่า ปัญหาหลักของลุ่มแม่น้ำมูลซึ่งได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม อุทกภัย คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำที่มีมลพิษ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อนนั้น สามารถที่จะแก้ไขได้โดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ อย่างไรก็ดี ปัญหาบางประการที่ยังคงมีอยู่นั้นเนื่องมาจากปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ ผู้สนใจหาอ่านรายละเอียดได้จากบทความดังกล่าว

          ในบทความเรื่อง The Law on Copyright Collective Management Organizations of Musical Works in Thailand… Time to Review? โดย รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรล้ำเลิศ และ คุณภัควดี เพียรล้ำเลิศ ซึ่งเป็นบทความฉบับภาษาอังกฤษ ผู้เขียนได้เสนอให้เห็นถึงปัญหาของการคุ้มครองลิขสิทธิ์สำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น โดยเสนอแนวทางตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเพื่อมาปรับใช้กับประเทศไทย ผู้สนใจหาอ่านรายละเอียดได้จากบทความดังกล่าว

          ในบทความเรื่อง Contract Law in Thailand: A Proposal for Reform of Thai Sales Law as compared with Japanese Contract Law and CISG โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพิตา เรืองวิชาธร ซึ่งเป็นบทความภาษาอังกฤษ ผู้เขียนได้เสนอแนวคิดในการปรับปรุงกฎหมายแพ่งในส่วนของสัญญาซื้อขาย ที่ให้นำแนวคิดในเรื่องดังกล่าวตามกฎหมายต่างประเทศ กล่าวคือ กฎหมายญี่ปุ่นและอนุสัญญาซื้อขายกรุงเวียนนา ฉบับปี ค.ศ. ๑๙๘๐ มาพิจารณาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงในส่วนของกฎหมายไทย ผู้สนใจหาอ่านรายละเอียดได้จากบทความดังกล่าว

          ในบทความเรื่อง สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนกับความเป็นอิสระในการสั่งคดีของพนักงานอัยการและผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดย ดร.โชติกา อรรถพิพล และ ดร.สมบัติ อรรถพิมล ผู้เขียนได้เสนอความเห็นโต้แย้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อนุญาตให้มีการเปิดเผยสำนวนการสอบสวนคดีอาญารวมทั้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ว่าเป็นการกระทบต่อหลักความเป็นอิสระในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ โดยให้เหตุผลจากแนวคิดทฤษฎีในเรื่องหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดในเรื่องทฤษฎีความได้สัดส่วน ตลอดจนได้นำแนวปฏิบัติของประเทศอังกฤษในเรื่องดังกล่าวมาสนับสนุน ผู้สนใจหาอ่านรายละเอียดได้จากบทความดังกล่าว

          ในบทความเรื่อง ความผิดอาญาเล็กน้อย ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ได้นำเสนอวิวัฒนาการของความผิดอาญาเล็กน้อย และจุดแบ่งแยกระหว่างความผิดอาญาธรรมดาและความผิดอาญาเล็กน้อยตามแนวทางของนักกฎหมายเยอรมันและนักกฎหมายฝรั่งเศส เพื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดในเรื่องดังกล่าวของประเทศไทย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเรื่อง ความผิดทางพินัย เมื่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยปรับเป็นพินัย พ.ศ... มีผลใช้บังคับ

 

บรรณาธิการ