นิตยสารบทบัณฑิตย์ปี 2565 ตอน 2

             ในบทความเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายและองค์กรเพื่อการจัดการปัญหาลุ่มน้ำมูล โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และ ดร.ณรงค์ พลมาตร์ ผู้เขียนได้สรุปผลการวิจัยว่า ปัญหาหลักของลุ่มแม่น้ำมูลซึ่งได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม อุทกภัย คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำที่มีมลพิษ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อนนั้น สามารถที่จะแก้ไขได้โดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ อย่างไรก็ดี ปัญหาบางประการที่ยังคงมีอยู่นั้นเนื่องมาจากปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ ผู้สนใจหาอ่านรายละเอียดได้จากบทความดังกล่าว

          ในบทความเรื่อง The Law on Copyright Collective Management Organizations of Musical Works in Thailand… Time to Review? โดย รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรล้ำเลิศ และ คุณภัควดี เพียรล้ำเลิศ ซึ่งเป็นบทความฉบับภาษาอังกฤษ ผู้เขียนได้เสนอให้เห็นถึงปัญหาของการคุ้มครองลิขสิทธิ์สำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น โดยเสนอแนวทางตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเพื่อมาปรับใช้กับประเทศไทย ผู้สนใจหาอ่านรายละเอียดได้จากบทความดังกล่าว ฯลฯ