นิตยสารบทบัณฑิตย์ปี 2563 ตอน 4

          ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ท้าทายทุกๆ ประเทศอยู่ในปัจจุบันและน่าจะยังคงมีปัญหาดังกล่าวต่อไปอีกในอนาคต ปัญหาหนึ่งก็คือภาวะโลกร้อน ในบทความเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายต่อโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มการปลูกต้นไม้ยืนต้นในการลดภาวะโลกร้อน ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ได้เสนอให้มีการเพิ่มพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ยืนต้นด้วยวิธีการให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้อย่างน่าสนใจ

          สำหรบกฎหมาย ๔.๐ เรื่อง FRAND : สิทธิบัตร อำนาจควบคุมมาตรฐานเทคโนโลยี กับหน้าที่ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้มีอำนาจเหนือตลาด โดย ท่านสรวิศ ลิมปรังษี ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่ ๓ ของเรื่องนี้แล้ว หลังจากสองตอนแรกไดกล่าวถึงแง่มุมของกฎหมายลักษณะสัญญาและกฎหมายสิทธิบัตรมาแล้ว ในตอนนี้เป็นการกลาวถึงปัญหาของ FRAND จากมุมมองของกฎหมายแข่งขันทางการค้าบ้าง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของหน้าที่ผู้ทรงสิทธิบัตรที่จำเป็นต่อมาตรฐานเทคโนโลยีที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดด้วยลักษณะหนึ่งว่าจะมีหน้าที่ตามกฎหมายเพียงใดในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้การประดิษฐ์ภายใต้สิทธิบัตรของตนและจะถือว่าเป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบหรือไม่หากไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว ฯลฯ