นิตยสารบทบัณฑิตย์ปี 2564 ตอน 4

          คณะผู้เขียน ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล ผศ.ดร.อิงครัต ดลเจิม และ ผศ.จาตุรนต์ บุณยธนะ ได้นำเสนอเนื้อหาสำคัญของกรรมสารเจนีวา ว่าด้วยความตกลงลิสบอนเพื่อการคุ้มครองชื่อแหล่งกำเนิดและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นกฎหมายภายในของประเทศไทย ผู้สนใจหาดูรายละเอียดได้จากบทความเรื่อง กรรมสารเจนีวา : ความท้าทายสำหรับประเทศไทย

          ในบทความเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิจบริการที่พักชั่วคราวที่ไม่เป็นโรงแรมในประเทศไทย โดย ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดในเรื่องการกำกับดูแลธุรกิจบริการที่พักชั่วคราวที่ไม่เป็นโรงแรม ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรเลีย ที่มีกฎหมายในเรื่องดังกล่าวบัญญัติไว้อย่างชัดเจนมาเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายไทยในส่วนของกฎหมายลูกซึ่งเป็นกฎกระทรวงไว้อย่างน่าสนใจ ฯลฯ