นิตยสารบทบัณฑิตย์ปี 2565 ตอน 1

          บทความเรื่อง ความรับผิดของผู้ประท้วงในความผิดอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์: กรณีศึกษาคดี Colston Four ของประเทศอังกฤษ ของ ดร.ศุภกิจ แย้มประชา วิเคราะห์ข้อต่อสู้ของจำเลยในคดีของศาลอังกฤษที่มีคำตัดสินเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในชื่อคดี Colston Four ซึ่งมีการตัดสินว่าผู้ประท้วงไม่ต้องรับผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ เพื่อหาคำตอบว่าการทำให้เสียทรัพย์ในบริบทของการประท้วงนั้นจะมีเหตุยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายอย่างไรหรือไม่ จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในประเด็นเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการจำกัดสิทธิของผู้ที่อ้างเสรีภาพในการชุมนุม

          สำหรับผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์กฎหมายและความคิดทางนิติปรัชญาของนักกฎหมายโรมัน รศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ได้เสนอบทความในเรื่อง นิติปรัชญาโรมัน ที่ให้ภาพตั้งแต่ก่อนยุคก่อตั้งกรุงโรมในรูปของเทพนิยายปรัมปรา ความคิดของนักปรัชญากรีกที่มีอิทธิพลทางความคิดของนักกฎหมายโรมัน แนวคิดที่สำคัญ ๆ ของนักปรัชญากฎหมายโรมัน ไปจนจบสิ้นสุดของยุคจักรวรรดิโรมันไว้อย่างน่าสนใจ ฯลฯ