นิตยสารบทบัณฑิตย์ปี 2563 ตอน 2

          ในปัจจุบันคงไม่มีใครไม่รู้จัก โควิด-๑๙ ไวรัสสายพันธุ์นี้ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบสาธารณสุขไปทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ยังก่อให้เกิดปัญหาในทางข้อกฎหมายอีกด้วย ในบทความเรื่อง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในประเทศไทย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวและได้เสนอทางออกของปัญหาแก่บุคลากรทางการแพทย์ของไทยไว้อย่างกระชับและตรงประเด็น

          ในบทความเรื่อง เจตนาแพร่โรคติดต่อร้ายแรง : พิจารณาในทางความผิดทางอาญาของกฎหมายไทย โดย คุณอภิญญา มงคลพันธ์ ได้เสนอให้เห็นว่า การใช้มาตรการทางกฎหมายอาญาที่มีอยู่ก็เป็นการเพียงพอแล้วโดยไม่จำต้องไปดำเนินการออกกฎหมายพิเศษสำหรับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

           ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกสังคม ในบทความเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว...เด็กและเยาวชนกระทำผิด ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ ได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวโดยใช้พื้นฐานทางทฤษฎีอาชญาวิทยาและจิตวิทยา รวมทั้งได้เสนอทางออกของการแก้ปัญหาดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ ฯลฯ