นิตยสารบทบัณฑิตย์ปี 2563 ตอน 1

          ในบทความเรื่องแรกของเล่มนี้เป็นบทความของ ดร.ณัชพล จิตติรัตน์ จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้เขียนได้เสนอบทความเรื่อง การใช้การตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่กระทำโดยคนต่างด้าว และเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อนำวิธีการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

          บทความถัดมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศโดย ดร.ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ ได้เสนอบทความเรื่อง คดีทะเลจีนใต้กับการอ้างสิทธิของประเทศจีน และได้วิเคราะห์คำชี้ขาดของศาลอนุญาโตตุลาการในประเด็นเรื่องการอ้างสิทธิทางประวัติศาสตร์ในทะเลจีนใต้ของจีนไว้อย่างน่าสนใจ

           รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ต.ต.ดร.ชูชีวรรณ ตมิศานนท์ และ นางสาวเบญญา วงศ์สว่างพานิช ได้เสนอบทความเรื่อง กฎหมายวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซียเพื่อการบริหารมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : บทเรียนสำหรับประเทศไทย โดยได้นำเสนอในส่วนของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพื่อนำกฎหมายฉบับดังกล่าวของประเทศมาเลเซียมาเป็นแนวทางให้กับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ของไทยต่อไป ฯลฯ