นิตยสารบทบัณฑิตย์ปี 2563 ตอน 3

          รศ. ดร.ปภาศรี บัวสรรค์ ได้เสนอบทความเรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความลับทางการค้า โดยได้ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างของกฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าประเทศไทยจะได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยความลับทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๕ แต่ในส่วนของความลับทางการค้า โดยเฉพาะในเรื่องของอาหาร ยา และวัตถุอันตราย กฎหมายไทยยังมีช่องว่างและผู้เขียนได้เสนอมาตรการทั้งในส่วนของกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติเพื่อให้การคุ้มครองความลับทางการค้าในเรื่องดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

          ในบทความเรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพในพิธีสารมินนิโซตาและกฎหมายไทย โดย อาจารย์เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แสดงให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของหลักการในเรื่องของการชันสูตรพลิกศพระหว่างประเทศไทยและตามพิธีสารมินนิโซตา โดยในตอนท้ายของบทความผู้เขียนได้มีข้อเสนอแนะในบางเรื่องที่กฎหมายไทยยังขาดอยู่ไว้อย่างน่าสนใจ ฯลฯ