นิตยสารบทบัณฑิตย์ปี 2564 ตอน 1

          ในบทความเรื่อง มุมมองของสหรัฐอเมริกาต่องานลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของผลงาน โดยคณะผู้เขียนที่ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ตะวัน เดชภิรัตนมงคล ผศ.จาตุรนต์ บุณยธนะ และคุณสถิรภาค อ่อวิเชียร ได้เสนอแนวคิดตามกฎหมายอเมริกัน ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักกฎหมายไทยโดยเฉพาะศาลไทย หากว่าวันหนึ่งประเด็นปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของผลงานจะมีประเด็นปัญหาขึ้นสู่การพิจารณาของศาลไทย

          ศาลยุติธรรมนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาแล้ว ยังมีการพิจารณาพิพากษาคดีพิเศษต่าง ๆ อีก เช่น คดีล้มละลาย คดีแรงงาน เป็นต้น ในบทความเรื่อง หลักการและปัญหาการเข้าสู่ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชำนัญพิเศษ โดย ท่านกฤษดา ทุ่งโชคชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี นอกจากจะได้แสดงถึงสภาพปัญหาของการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้พิพากษาศาลชำนัญพิเศษแล้ว ยังได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในแต่ละเรื่องไว้อย่างน่าสนใจ ฯลฯ