นิตยสารบทบัณฑิตย์ปี 2565 ตอน 4

            สิทธิในการเลือกตั้ง ถือเป็นสิทธิทางพลเมืองประการหนึ่งที่ในระบบกฎหมายต่างประเทศต่างให้การรับรองสิทธิในการเลือกตั้งดังกล่าว แม้แต่ผู้ต้องคำพิพากษาของศาลให้จำคุก อย่างไรก็ตาม ในระบบกฎหมายไทย ในปัจจุบัน นักโทษในเรือนจำยังไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว ซึ่งขัดต่อแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ ดร.เอกพงษ์ สารน้อย จึงได้นำเสนอบทความเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งผู้ต้องขังของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวางมาตรฐานใหม่ให้แก่ระบบกฎหมายไทย ผู้สนใจหาอ่านรายละเอียดได้จากบทความดังกล่าว

            บทความเรื่อง การยุบพรรคการเมืองตามระบบกฎหมายไทย โดยคุณกิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว เป็นการนำเสนอแนวคิดในเรื่องการยุบพรรคการเมืองตามกฎหมายต่างประเทศ เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย โดยผู้เขียนชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องในเรื่องดังกล่าวตามระบบกฎหมายไทย เนื่องจากตามกฎหมายไทยมีการบัญญัติเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองที่กว้างขวาง ซึ่งแตกต่างจากระบบกฎหมายต่างประเทศที่ผู้เขียนนำมาเปรียบเทียบ และได้เสนอทางออกของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ ฯลฯ